Skip to main content
Menu
Tickets Walibi Belgium
Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Walibi Belgium - Aqualibi

Het verwerven van een toegangsticket, een abonnement en/of een speedy pass houdt de aanvaarding van het Reglement voor de bezoekers van het WALIBI- en AQUALIBI-park, alsook van deze algemene voorwaarden, die allebei op onze website www.walibi.com / www.walibi.be / www.aqualibi.be kunnen worden geraadpleegd.

A. ALGEMENE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR ALLE SOORTEN VAN VERKOOP

Artikel 1:

De verkoper van "Walibi Belgium"-tickets/abonnementen is BELPARK NV (filiaal van COMPAGNIE DES ALPES NV), ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0439.050.308, met maatschappelijke zetel te 1300 Waver - België.

Tel: 32(0)10 42 15 00
Fax: 32 (0)10 41 68 84
e-mailadres: info-wbe@walibi.com

 

Artikel 2: Prijs voor tickets en abonnementen - Geen terugbetaling

 1. De directie behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de tickets/abonnementen/speedy passen die vóór deze wijziging werden aangekocht.
 2. De prijs voor tickets en abonnementen hangt af van de omstandigheden met betrekking tot de exploitatie van het attractiepark en de weersomstandigheden, die er onvermijdelijk toe leiden dat de attracties en andere aangeboden diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn.
 3. Voor zover mogelijk zorgt de directie ervoor dat de bezoekers op de hoogte worden gehouden van de verstoringen van de activiteiten van het Park die onder haar controle vallen, door de agenda op de Walibi Belgium-website regelmatig bij te werken.
 4. Aangezien het enige doel van deze informatievoorziening erin bestaat het ongemak dat Parkgebruikers kunnen ondervinden zoveel mogelijk te beperken, kan dit op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een aanvaarding door de directie om enige prijsverlaging toe te kennen op verkochte tickets/abonnementen voor verstoringen die niet op de agenda van het Park zijn vermeld.
 5. Ongeacht de wijze van verwerving worden tickets, abonnementen en speedy passen die toegang geven tot het Park en de parking niet ingeruild of terugbetaald, noch geheel noch gedeeltelijk.
  Het speelt in dit opzicht geen rol dat:
  • het ticket/het abonnement/de speedy pass nauwelijks werd gebruikt of niet meer kan worden gebruikt voor de verwerver ervan;
  • alle of een deel van de attracties van het Park tijdens de geldigheidsduur van het toegangsbewijs ontoegankelijk zijn of zijn geweest, om meteorologische redenen of redenen die verband houden met de exploitatie van het Park (pannes van attracties, beveiligingsproblemen, onderhoud of renovatie ervan, restauratiewerkzaamheden, installatie van nieuwe attracties, enz.), omstandigheden die onder geen beding met gevallen van overmacht kunnen worden gelijkgesteld.
 6. Ook in geval van overmacht in de zin van de wet is de verplichting van WALIBI beperkt tot het aanbieden aan de bezoeker van een nieuwe datum voor het gebruik van zijn toegangsbewijs dat beïnvloed is door het geval van overmacht.

 

Artikel 3

 1. Tickets/abonnementen/speedy passen zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden uitgeleend of overgedragen.
  Ze zijn alleen geldig als ze kunnen worden voorgelegd met de nog niet verlopen identiteitskaart van de houder ervan.
 2. Het is ten strengste verboden een Walibi Belgium-ticket of -abonnement te reproduceren, dupliceren of vervalsen, op welke wijze dan ook.
  Het uitlenen aan een derde van een toegangsrecht, het gebruik of de poging tot het gebruik van een onrechtmatig toegangsrecht kan niet alleen strafrechtelijk worden vervolgd, maar zal onmiddellijk leiden tot de inbeslagneming van het ticket/abonnement/speedy pass, zonder mogelijkheid van terugbetaling en onverminderd een vergoeding voor alle geleden schade.
 3. Walibi Belgium wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het onwettig gebruik van een toegangsrecht als gevolg van verlies of diefstal, indien dit verlies of deze diefstal niet eerder aan Walibi Belgium werd gemeld.

 

Artikel 4 - Eerbiediging van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de site en de elementen ervan behoren toe aan Compagnie des Alpes of aan derden. De verkoopovereenkomst tussen Walibi Belgium en de koper verleent deze laatste niet het recht om elementen van de Walibi Belgium-site te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, door te geven of te distribueren.

 

Artikel 5 - Bescherming van de privacy

De regels met betrekking tot de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens staan beschreven in het privacybeleid in een apart tabblad van de website.

 

Artikel 6 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Walibi België en de ticketverkoop wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement van Waals-Brabant zijn bevoegd.

 

B. ONLINE VERKOOP VAN TICKETS/ABONNEMENTEN (E-TICKETS)

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Overeenkomsten die via de "Walibi Belgium"-website op afstand worden afgesloten, worden rechtstreeks afgesloten met BELPARK NV. Wanneer de koper van het ticket/abonnement een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht, vallen ze onder de bepalingen van die code.

 

Artikel 2 - Aanbod

 1. De informatie over de producten of diensten die op de website van Walibi Belgium te koop zijn, vormt een verkoopaanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het aanbod geldig, op voorwaarde dat het geen materiële fout bevat, zolang het aanwezig is op de officiële website van Walibi Belgium.
 2. Walibi Belgium is niet verantwoordelijk voor informatie, prijzen, openingstijden die niet van haar officiële website komen.

 

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

Zes stappen moeten worden gevolgd om een overeenkomst af te sluiten, namelijk:

 1. "Online aankoop": Selectie van het (de) product(en) of dienst(en), en de gewenste hoeveelheid.
 2. "Schrijf u in": Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. "Profiel": Communicatie van gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling. (bij te voegen: foto van de houders van een toegangsbewijs voor het park).
 4. "Levering": Abonnementen dienen binnen de aangegeven termijn te worden afgehaald bij de Park-receptie. Online tickets zijn te downloaden na validatie van de betaling in pdf- of jpg-formaat. Zij moeten in zwart-wit of in kleur op A4-papier worden gedrukt. Ze kunnen ook door de koper aan de ingang van het Park rechtstreeks op zijn/haar smartphone worden getoond.
 5. "Overzicht": Er wordt een overzicht van de bestelling weergegeven (ordernummer, gekochte product(en)/dienst(en), totale prijs, leveringsadres en -voorwaarden. Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en het Reglement voor bezoekers naar dewelke een hyperlink wordt gegeven. Bevestiging van de bestelling.
 6. "Betaling": Selectie van de door OGONE geautoriseerde betaalmethode. Aanvaarding of weigering van betaling door deze laatste. Na het betalingsproces ontvangt de koper van OGONE een bevestigingsbericht of een bericht waarin hij/zij wordt uitgenodigd om de betalingsprocedure in geval van problemen te herhalen.

De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra de betaling door OGONE wordt aanvaard. Aangezien de betalingsmodule rechtstreeks beheerd wordt door Ogone, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan Walibi Belgium, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst. In het kader van hun relatie aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen, zoals e-mails en registraties in computersystemen.

 

Artikel 4 – Voorwaarden voor het gebruik van een e-ticket

Een e-ticket is geldig als het op de juiste wijze is geprint op wit A4-papier of als het wordt gepresenteerd op een smartphone. Gedeeltelijk gedrukte, bevuilde, beschadigde of onleesbare tickets worden niet geaccepteerd. De barcode moet goed leesbaar zijn.

Een e-ticket is alleen geldig op de datum en onder de voorwaarden zoals vermeld op het ticket.

Een e-ticket dat geldig is voor een bepaalde periode mag slechts worden gebruikt voor zover het Park op die dag toegankelijk is, binnen de grenzen van het bezoek ervan.

 

Artikel 5 – Geen herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het wetboek van economisch recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.

 

C. VERKOOP VAN TICKETS AAN GROEPEN (RESERVERINGEN)

Dit hoofdstuk is van toepassing op de verkoop van groepstickets voor Walibi, Aqualibi en Bellewaerde.

Artikel 1: "Groepstarieven"

 1. Voor de toepassing van deze voorwaarden bestaat een groep uit ten minste 20 "betalende" personen die het park op dezelfde dag bezoeken.
 2. Er gelden twee groepstarieven:
  • Het "klassieke" groepstarief: voor groepen die zich bij de kassa aanmelden op de dag van het bezoek of die minder dan 3 werkdagen van tevoren hebben gereserveerd (noch de dag van de bestelling, noch de dag van het bezoek wordt binnen deze periode van 3 dagen in acht genomen);
  • Het "voordelige" groepstarief: voor reserveringen die ten minste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek zijn gemaakt.

 

Artikel 2: Reserveringen

 1. Reserveren kan telefonisch, per post, fax of e-mail. Een wijziging van de reservering tegen het voorkeurstarief wordt slechts aanvaard indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt om voor het voorkeurstarief in aanmerking te komen.
  De aandacht van de organisatoren wordt gevestigd op het feit dat de betalingsmodaliteiten verschillen naargelang de reservering betrekking heeft op "eenvoudige" tickets of arrangementen inclusief maaltijden.
 2. Alle reserveringen dienen per post, fax of e-mail bevestigd te worden door WALIBI.
  Deze bevestiging dient op de dag van het bezoek te worden afgegeven aan de kassa van het Park.
  Indien er één week voor het bezoek nog geen bevestiging is, neem dan contact op met de service voor groepen op het nummer +32 (0)10 / 42 17 17 (werkdagen van 9u tot 17u).
 3. "Groepstickets" kunnen voor het bezoek naar de ontvangers ervan worden gestuurd, indien ze minstens 10 werkdagen voor het bezoek aangevraagd en betaald worden.

 

Artikel 3: Betaling van zonder maaltijd gereserveerde tickets

 1. De reservering kan vooraf betaald worden op onderstaande bankrekeningen, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van het bezoek.
  Zo niet, dient de betaling plaats te vinden aan de kassa op de dag van het bezoek.
 2. De betaling van de reserveringen door overschrijving zal plaatsvinden op de volgende rekeningen:
  • Voor Bellewaerde:
   • België: KBC-rekening: IBAN: BE43 4721 0123 1101 – SWIFT: KREDBEBB;
   • Frankrijk: per bankcheque of overschrijving op de rekening bij Crédit du Nord: IBAN: FR76 3007 6028 9615 7598 0420 089 – SWIFT: NORDFRPP.
  • Voor Walibi & Aqualibi:
   • België: IBAN BE38 7320 4293 4372 BIC CREGBEBB;
   • Frankrijk: per bankcheque (onderneming of vereniging) of op de Credit du Nord-bankrekening IBAN FR76 3007 6029 1912 4607 0420 095 – BIC: NORDFRPP.

 

Artikel 4: Betaling van reservering inclusief "menu"-arrangement

 1. Voor reserveringen inclusief maaltijden is een voorschot van 30% vereist als bevestiging van de bestelling.
  Indien het voorschot niet uiterlijk 10 dagen voor het bezoek is betaald, wordt de reservering automatisch geannuleerd, zowel wat betreft de toegang tot het Park als de maaltijden.
 2. Het resterende saldo van de prijs moet uiterlijk op de dag van het bezoek betaald worden.
 3. Het definitieve aantal menu's moet ten minste 10 werkdagen voor de datum van het bezoek worden meegedeeld. Dit aantal zal het minimum zijn op basis waarvan het saldo van de prijs zal worden berekend op de dag van het bezoek.
 4. Voor Bellewaerde Park worden de eettijdstippen meegedeeld op het moment van de reservering. Deze tijdstippen zijn ook inbegrepen in de reserveringsbevestiging. Uw tafel wordt gedurende 15 minuten voor u gereserveerd.

 

Artikel 5: Volledige annulering van een reservering

 • Groepstickets "alleen toegang":
  • Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moet elke annulering minstens 3 werkdagen voor de datum van het bezoek per e-mail of fax worden meegedeeld.
  • In elk geval zal € 40 administratiekosten aangerekend worden.
 • Groepstickets "met maaltijd":
  • Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moet elke annulering van "groepstickets met maaltijd" minstens 10 werkdagen voor de datum van het bezoek per e-mail of fax worden meegedeeld. De groepsverantwoordelijke moet de groepstickets en maaltijdvouchers ook per aangetekende brief terugsturen. Het voorschot wordt dan volledig terugbetaald, onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.
  • Indien de termijn van 10 werkdagen niet wordt gerespecteerd of indien de groep niet verschijnt op de dag van het bezoek, worden alle maaltijden aangerekend.

 

Artikel 6: Terugbetaling van niet-gebruikte tickets en/of maaltijdvouchers

 • Voor de dag van bezoek betaalde toegangstickets en maaltijdvouchers:
  Ongebruikte toegangstickets en maaltijdvouchers moeten uiterlijk binnen de 7 dagen na de datum van het bezoek per aangetekend schrijven worden teruggestuurd naar de dienst reserveringen, samen met uw volledige contactgegevens (reserveringsnummer, naam van de groep, adres, datum van bezoek, naam van uw bank, IBAN-code en BIC-code - Voor Frankrijk: RIB)
 • Gelieve de tickets terug te sturen naar: Belpark nv – Ter attentie van de dienst Reserveringen Europalaan 100 – 1300 Waver – België
  Ongebruikte maaltijdvouchers worden niet terugbetaald.
  Toegangstickets worden terugbetaald door middel van een bankoverschrijving, op voorwaarde dat de tickets per aangetekende brief met volledige contactgegevens zijn teruggestuurd. Het aantal gratis tickets zal echter worden aangepast.
 • Op de dag van uw bezoek betaalde toegangstickets en maaltijdvouchers:
  Ongebruikte toegangstickets en maaltijdvouchers dienen op de dag van uw bezoek te worden overhandigd aan de infobalie.
  Ongebruikte maaltijdvouchers worden niet terugbetaald.
  Ongebruikte toegangstickets worden terugbetaald door middel van een bankoverschrijving, rekening houdend met een aanpassing van de gratis tickets.
  Ongebruikte toegangstickets, betaald op de dag van uw bezoek, die op de dag van uw bezoek niet aan de infobalie worden overhandigd, worden in geen geval terugbetaald.

 

Artikel 7: Niet-naleving van de "groepstarief"-voorwaarden op de dag van het bezoek

Indien op de dag van het bezoek blijkt dat er niet voldoende bezoekers zijn om te genieten van het groepstarief, zal de toegangsprijs worden herberekend onder normale omstandigheden voor de toegang tot het Park.

 

D. VERKOOP VAN TICKETS/ABONNEMENTEN DOOR EEN DERDE

Voor tickets en abonnementen gekocht bij een wederverkoper van één van de officiële kanalen, is de koper uiteraard gebonden door de contractuele bepalingen die hem binden aan deze wederverkoper.

Door alleen maar het Park te betreden aanvaardt hij/zij het Algemeen Reglement van het Park.